Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Raiseberry Magdalena Jurek-Karasek z siedzibą w ul. Polna 5, 44-340 Godów, NIP: 8652506296 za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.mkmaryla.pl (zwanego dalej "Sklepem"), w którym sprzedawane są Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu przy wykorzystaniu sieci Internet.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej https://mkmaryla.pl, niniejszego linku zawierającego adres poczty elektronicznej biuro@mkmaryla.pl, pod numerem telefonu +48 32 307 22 21 (pon.- pt. godz. 9.00-16.00). Bezpośredni kontakt jest również możliwy w siedzibie Firmy, tj. 44-340 Godów przy ul. Polna 5 (pon.- pt. godz. 8.00-15.00).
 4. Definicje:
  Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  Sprzedawca - Raiseberry Magdalena Jurek-Karasek z siedzibą w 44-340 Godów, ul. Polna 5
  Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu internetowego, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
  Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  Dostawca: oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów:
  - firmę kurierską
  - Pocztę Polską SA
  Produkty - towary prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów i które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży
  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj towaru i jego liczbę
  Umowa sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail ze wskazaniem przyczyn oraz o możliwości jego realizacji.
 5. Miejscem realizacji dostaw Produktów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Do przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.

Informacje o Produktach i ich cenie

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Produktów oraz ich cen Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca dokłada starań, aby opisy umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego Produktów były zgodne z rzeczywistością i pokrywały się ze stanami magazynowymi. W przypadku braku dostępności całości lub części Produktu objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, jednocześnie informując o możliwości dostępu do danego Produktu w przyszłości, a w przypadku dokonania zapłaty zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego cenę sprzedaży.
 4. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Ceny Produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu:
  podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT,
  nie zawierają kosztów dostawy, koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta)
 6. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym poprzez wybranie opcji "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Z chwilą kliknięcia tego przycisku powstaje po stronie Klienta obowiązek zapłaty ceny za Produkt. Szczegółowe sposoby i terminy płatności uzależnione są od sposobu zapłaty i sposobu odbioru wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 8. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

Warunki składania i realizacji zamówień 

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu oraz z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
  dokonać wyboru Produktu będącego przedmiotem zamówienia (jego rodzaj, model, fason, rozmiar, dodatki, ilość), poprzez dodanie wybranego Produkt do koszyka, klikając przycisk "Do koszyka",
  wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia Produktu),
  wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, pod który ma nastąpić dostawa Produktu, a także podać numer telefonu i adres e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia,
  wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT),
  wybrać formę płatności,
  kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", czym Klient potwierdza wskazane przez siebie dane konieczne dla realizacji umowy oraz zobowiązuje się zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę za zamówione Produkty
 3. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych w zamówieniu, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu sprzedaży.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku braku możliwości jego realizacji lub gdy dane przekazane przez Klienta są niepełne lub błędne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia, w tym m.in. poprawne zaadresowanie przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do odstąpienia do umowy przed potwierdzeniem złożenia zamówienia bez podania przyczyny. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie Sklepu internetowego i akceptacja jego postanowień, co Klient potwierdza klikając w formularzu zamówienia przycisk "Akceptuję Regulamin Sklepu internetowego".
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, co oznacza że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 8. Termin realizacji każdego zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, a na prośbę Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail:
  - wiadomość potwierdzającą wpłynięcie zamówienia wraz z numerem zamówienia,
  - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

Metody płatności i wysyłki Produktów

 1. Zamówienia składane w Sklepie MK Maryla mogą być opłacone:
  z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) - przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU |
  gotówką za pobraniem - płatność u dostawcy przy odbiorze zamówienia,
  gotówką przy odbiorze własnym w siedzibie Sprzedawcy,
 2. Zapłata powinna być dokonana w terminie:
  w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zamówienia,
  za pobraniem i przy odbiorze własnym - w czasie odbioru zamówienia.
 3. Zamówiony Produkt może być odebrany w siedzibie Sprzedawcy lub dostarczony według wyboru Klienta - za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej zgodnie z zamówioną formą dostawy wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia, gdzie określony jest także koszt dostawy, który Klient akceptuje dokonując wyboru formy dostawy.
 4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 5. Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
 6. Przy wyborze przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej oraz płatności za pobraniem - w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę dostawca zostawia awizo uprawniające do podjęcia przesyłki w placówce Poczty Polskiej lub w punkcie wyznaczonym przez firmę kurierską.
 7. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności.
 8. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
  W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki lub innej niezgodności przesyłki Klient ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego protokołu stwierdzonych nieprawidłowości.
  W przypadku gdy opakowanie Produktu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia należy odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności Dostawcy sprawdzić jej zawartość.
 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem adresu poczty e-mail biuro@mkmaryla.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 307 22 21 w celu zgłoszenia błędnego dostarczenia Produktu lub uszkodzeń opakowania.