1. Nasze stroje są produktami nowymi wolnymi od wad. W przypadku gdy w naszych produktach wystąpią wady ponosimy za nie odpowiedzialność
 2. Reklamacji nie podlegają towary, które zostały uszyte według podanej przez klienta specyfikacji – gdy ta jest zgodna z otrzymanym zamówieniem – np. w przypadku gdy miara została źle podana przez kupującego.
 3. Koszty przesyłki towarów reklamowanych zwracamy wyłącznie w przypadku reklamacji uznanych za zasadne.
 4. Reklamacje wad produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.
 5. Towary kupione w sklepie internetowym oraz portalach aukcyjnych mogą Państwo reklamować na dwa sposoby:
  w siedzibie firmy: Raiseberry Magdalena Jurek-Karasek, Polna 5, 44-340 Godów. W tym przypadku należy przygotować strój do reklamacji oraz informacje, które pozwolą nam potwierdzić dokonanie zakupów – np. paragon, fakturę, lub wysłać reklamowany strój wraz z formularzem reklamacji na w/w adres przesyłką opłaconą z góry.
 6. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie: https://mkmaryla.pl/formularz_reklamacji.pdf
 7. W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas paczki rozpatrzymy reklamację i wyślemy informację zwrotną.
 8. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 9. Informujemy, że zgodnie z artykułem 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (…) 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Produkty MK Maryla są wykonywane na miarę w oparciu o indywidualne zamówienie Klienta. Biorąc pod uwagę powyższe oraz ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, produkty nie podlegają zwrotowi. Dla produktów typowych, sprzedawanych z magazynu zastosowanie mają poniższe informacje.
 11. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku sprzedaży na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 12. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 14. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 15. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Odstąpienie należy przesłać na adres:
  RAISEBERRY Magdalena Jurek-Karasek, Polna 5, 44-340 Godów lub na adres e-mail biuro@mkmaryla.pl
 19. Wzór odstąpienia : www.mkmaryla.pl/formularz_odstapienia.pdf
 20. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i nie posiadać śladów użytkowania oraz posiadać oryginalne metki.