Definicje:

1) Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2) Sprzedawca - Raiseberry Magdalena Jurek-Karasek z siedzibą w 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Turystyczna 21/23, NIP 865-250-62-96

3) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu internetowego, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

4) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5) Dostawca: oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów:

- firmę kurierską

- Pocztę Polską SA

6) Produkty - towary prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów i które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży

7) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj towaru i jego liczbę

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza jedynie te dane osobowe, które udostępnił mu Klient.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży,
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o ich statusie,
  3. rozpatrywania reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,
  4. obsługi innych niż reklamacje zgłoszeń i zapytań kierowanych przez Klienta do Sprzedawcy,
  5. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np. wystawienia i przechowywania faktur, jak również w celach podatkowych i rachunkowych
  6. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,
  7. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży,
  8. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy.
  9. w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie ich w tym celu

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Sprzedawcę z Klientem. W przypadku niepodania przez Klienta danych w postaci jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania niemożliwe będzie zawarcie umowy przez Sprzedawcę z Klientem, a w konsekwencji Klient nie będzie mógł skorzystać z usług Sprzedawcy. W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa, Sprzedawca może żądać od Klienta podania innych danych niezbędnych z uwagi na np. cele rachunkowe lub podatkowe. Sprzedawcy będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych będzie to odpowiednio:

 1. czas trwania umowy,
 2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe
 3. czas, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy łączącej z Klientem, nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia takiej umowy.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w RODO. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprzedawca zastrzega możliwość przekazania danych osobowych Klienta podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Sprzedawcy, np. podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, związane z dochodzeniem należności wynikających z umowy łączącej Sprzedawcę z Klientem. Sprzedawca nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w sytuacjach określonych w pkt. 7 Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres: ul. Polna 5, 44-340 Godów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@mkmaryla.pl

IX Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się też do zamówień składanych Sprzedawcy z pominięciem Sklepu internetowego (zamówienia składane osobiście, drogą pisemną, telefoniczną). W takim wypadku wyłącza się z niniejszego regulaminu te postanowienia, które dotyczą jedynie formy składania zamówień właściwej dla Sklepu internetowego.
 3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia stron wszelkie spory powstałe między stronami w związku z zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce "Rozstrzyganie sporów".
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ konsument ma dostęp do unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Sklepu (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat zamieszczony na głównej stronie Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). 

Zmiana regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed taką zmianą, które są realizowane na dotychczasowych zasadach.