Definicje:

 1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Sprzedawca - Raiseberry Magdalena Jurek-Karasek z siedzibą w 44-340 Godów, ul. Polna 5, NIP 865-250-62-96
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu internetowego, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Dostawca: oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów:
  firmę kurierską
  Pocztę Polską SA
 6. Produkty - towary prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów i które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj towaru i jego liczbę

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, z wyjątkiem kiedy przedmiot zamówienia został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji Klienta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy lub adres jego poczty elektronicznej biuro@mkmaryla.pl
 2. Konsument może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy samodzielnie bądź skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Konsument może też skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrotu należy dokonać wraz ze wszystkimi dołączonymi do niego dokumentami, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także jeżeli to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:
  odsyłając Produkt na adres: MK Maryla, ul. Polna 5, 44-340 Godów
  w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Polna 5, 44-340 Godów
 5. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostawy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W razie realizacji prawa odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W takim przypadku cena uiszczona za Produkt, zostanie niezwłocznie zwrócona Konsumentowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego Produktu.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku gdy zwrot Produktów (odstąpienie od umowy) nastąpi w siedzibie Sprzedawcy, a zamówienie:
  zostało opłacone przy odbiorze - zwrot należności nastąpi w siedzibie Sprzedawcy,
  zostało opłacone z góry - zwrot należności nastąpi przelewem na rachunek Klienta.
 10. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.
 11. Wszelkie pytania dotyczące realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy należy kierować na adres e-mail: biuro@mkmaryla.pl lub telefonicznie na numer: +48 32 307 22 21
 12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek płatnych za pobraniem. 

Gwarancja

 1. Wszystkie Produkty szyte na miarę objęte są gwarancją. Gwarancja nie obejmuje dodatków. Długość okresu gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Produktu Klientowi. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia Produktu (rozdarcia, przetarcia), a także pogorszenie ich właściwości wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych; odbarwienia tkaniny spowodowane działaniem promieni słonecznych.
 3. Nie stanowią podstawy gwarancji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Reklamacja 

 1. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie internetowym może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeżeli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z umową.
 2. Dostarczony Produkt powinien być niezwłocznie sprawdzony przez Klienta, celem wykrycia ewentualnych wad podlegających reklamacji. Reklamację dotyczącą wad Produktu można składać w terminie miesiąca od dnia ich wykrycia lub od dnia kiedy Klient przy dochowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, jednak zgłoszenie reklamacyjne nie może nastąpić później niż w okresie gwarancji liczonym od dnia zakupu Produktu.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Klienci mogą kierować ewentualne reklamacje korzystając z zakładki Reklamacje, w szczególności:
  bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, po okazaniu wad Produktu oraz dowodu jego zakupu (ze zgłoszenia sporządzony zostanie protokół reklamacyjny, który zostanie przekazany do podpisania Klientowi) lub
  odsyłając Produkt przesyłką pocztową lub kurierską opłaconą z góry na adres: ul. Polna 5, 44-340 Godów
 4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone w przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 5. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące przysługujących Klientom praw i obowiązków związanych z reklamacjami, Klienci mogą kierować, dzwoniąc na numer telefonu +48 32 307 22 21 od pn.- pt. godz. 08.00-15.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
 6. W każdym przypadku w celu złożenia reklamacji Klient odsyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, do którego dołącza całą dokumentację, w szczególności fakturę VAT, załączoną do dostarczonego Produktu oraz wydrukowany i wypełniony Formularz Reklamacyjny. Przed odesłaniem Produktu należy przywrócić go do stanu, w jakim Produkt został dostarczony, oraz włożyć - o ile to możliwe - do oryginalnego opakowania.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę Formularza reklamacji wraz z reklamowanym Produktem i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy Produkt zostanie – według wyboru Klienta – nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Naprawa lub wymiana powinna być wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, o czym Klient zostanie poinformowany.
 9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 10. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 11. Ponowne reklamowanie z tej samej przyczyny Produktu, uznanego w wyniku wcześniejszej reklamacji za niewadliwy, uprawnia Sprzedawcę do obciążenia zgłaszającego dodatkowymi kosztami ekspertyzy, a także kosztami przesyłek Produktów.
 12. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo do składania reklamacji, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca według swego uznania niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy, zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę, którą zapłacił za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do wysokości uiszczonej przez nich ceny za Produkt.